KSHPK: Në funksion sistemi i ri elektronik për paraqitjen e deklaratës së gjendjes pasurore dhe interesave

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) njofton opinionin se duke filluar nga data 01.01.2024 është vënë në funksion sistemi i ri elektronik për paraqitjen e deklaratës së gjendjes pasurore dhe interesave.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) njofton opinionin se duke filluar nga data 01.01.2024 është vënë në funksion sistemi i ri elektronik për paraqitjen e deklaratës së gjendjes pasurore dhe interesave.

Personat të cilët në përputhje me nenin 82 dhe 85 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, kanë detyrimin të paraqesin deklaratën e gjendjes pasurore dhe të interesave dhe ndryshimet në statusin pasuror dhe interesat, duke filluar nga data 01.01.2024, deklaratën duhet ta dorëzojnë përmes sistemit elektronik me hyrje në linkun e mëposhtëm: https://imotnasostojba.dksk.mk dhe kopjen e printuar të deklaratës ta dorëzojnë në regjistrin e KSHPK-së.

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) njofton opinionin se duke filluar nga data 01.01.2024 është vënë në funksion sistemi i ri elektronik për paraqitjen e deklaratës së gjendjes pasurore dhe interesave.

Personat të cilët në përputhje me nenin 82 dhe 85 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, kanë detyrimin të paraqesin deklaratën e gjendjes pasurore dhe të interesave dhe ndryshimet në statusin pasuror dhe interesat, duke filluar nga data 01.01.2024, deklaratën duhet ta dorëzojnë përmes sistemit elektronik me hyrje në linkun e mëposhtëm: https://imotnasostojba.dksk.mk dhe kopjen e printuar të deklaratës ta dorëzojnë në regjistrin e KSHPK-së.
Gjithashtu, KSHPK-ja fton të gjithë personat aktualë të zgjedhur dhe të emëruar, të cilët kanë qenë të obliguar të dorëzojnë pyetësorë dhe deklarata të interesit, në pajtim me Ligjin për parandalimin e korrupsionit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 28/2002, 46/2004. , 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/10, 97/15 dhe 148/15) dhe Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 70/2007, 114/2009, 6/12 dhe 153/15) të dorëzojnë deklarata në formularin e ri. Ky detyrim vlen për personat që kanë dorëzuar tashmë pyetësorët dhe deklaratat e interesit, si dhe për ata persona që nuk e kanë përmbushur këtë detyrim.

Dorëzimi i deklaratës së gjendjes pasurore dhe interesave sipas zgjedhjes, pra emërimi i pozicionit përmes sistemit të ri elektronik është i nevojshëm sepse pa dorëzimin e deklaratës nuk mund të raportohen ndryshime në gjendjen pasurore dhe interesat, si dhe deklarata e gjendjes pasurore dhe interesat nuk mund të paraqiten pas përfundimit të detyrës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *